02/06/2020

6256 - தங்களுக்கு தெரியாமல், வீட்டு வரி ரசீது கொடுத்து மின் இணைப்பு பெற்றிருந்தால், என்ன நடவடிக்கை எடுப்பீர்கள்? TNSIC, வழக்கு எண். NC 515/F/2018 (SA4504/F/2017), 21.01.2020

https://drive.google.com/file/d/1eoGc9_oqhUN5uXluoRRb0wjjwdkSTZX2/view?usp=sharing

1 comment: