02/06/2020

6257 - த. அ. உ. ச. 2005-ன் சட்டப்பிரிவு 18(1)-ன் கீழ் அளித்த புகார் மனுவின் மீது, பிரிவு 20(2)-ன் கீழ் விளக்கம், TNSIC, வழக்கு எண். CP232/D/2019, 27.01.2002

https://drive.google.com/file/d/108mUSyWPTrmvpnxtl8ZzvXANX0lgvjsG/view?usp=sharing

1 comment: