02/06/2020

6260 - தனியார் பள்ளியின் முதல்வரின் மீது அளிக்கப்பட்ட புகார் மனுவின் மீது விசாரணை மேற்கொண்டு, தகவல் வழங்க உத்தரவு, TNSIC, வழக்கு எண்.SA12030/D/2019, 30.01.2020

https://drive.google.com/file/d/1Oy04SJcfge62HV6Pr5h4tX5hf6Rlu9hx/view?usp=sharing

1 comment: