02/06/2020

6259 - இ. அ. சா. 1950-ன் கோட்பாடு 19 & த. அ. உ. ச. 2005-ன் பிரிவு 4(1)-ன் படி, தகவல் இன்றியமையாதது, TNSIC, வழக்கு எண். SA12034/D/2019, 27.01.2020

https://drive.google.com/file/d/1-lURJeKqCHlDv6lqLMGee2QBZ-MWHuT9/view?usp=sharing

1 comment: