12/06/2020

6276 - குற்ற வழக்கின் மீது 7 நாட்கள் கால இடைவெளியில் வாய்தா போட்டு, ஒரு வருடத்திற்குள் முடிக்க உத்தரவு, Crl OP (MD) No. 14188 of 2013, 21.01.2014, High Court, Madras, நன்றி ஐயா. Chandru Karur

https://drive.google.com/file/d/1Yxgn64ijO3R5OgC1fTMCxpva6E1iSED4/view?usp=sharing

1 comment: