17/06/2020

6277 - தனது கட்சிக்காரருக்காக, காவல் நிலையம் சென்ற போது ஏற்பட்ட மன உளைச்சலுக்கான இழப்பீடு ரூ. 2,00,000 வழங்க உத்தரவு, OS. No. 305/2017, 02.01.2020, மு. சா. நீ, நாகர்கோவில், நன்றி ஐயா. Adv Suresh

https://drive.google.com/file/d/1fpogucM0JcBDtkOYcUk_sN9v5EHfu4Zh/view?usp=sharing

1 comment: