23/06/2020

6283 - மனுதாரருக்கு கள ஆய்வுக்கு அனுமதி அளிக்காத நகராட்சிக்கு ரூ. 5000 இழப்பீடு வழங்க உத்தரவு, TNSIC, வழக்கு எண். SA983/D/2017, 18.10.2017, நன்றி ஐயா. முகமது சாலிஹ் ஹூசைன்

https://drive.google.com/file/d/1-GgH_JzkNSrJwqs2OLa5gDUz8Y-xrJPD/view?usp=sharing

1 comment: