23/06/2020

6284 - அனுபத்தில் உள்ள பட்டா நிலத்தில் தொந்தரவு செய்பவர்கள் மீது காவல்துறையில் புகார் அளித்தால், நடவடிக்கை எடுக்கப்படும், 13.06.2002 நன்றி ஐயா. பிரசன்னகுமார், மதுரை

https://drive.google.com/file/d/1e0mZH9vgjYzVtNbY8qj6w8KNrg6eT6wc/view?usp=sharing

1 comment: