28/06/2020

6298 - அரசு கடிதம் தொ. ம. வே. துறை, கடிதம் 202, நாள். 08.10.2007-ன் படி, அரசு ஊழியர் இறந்து 3 ஆண்டுக்குள், பணி வேண்டி விண்ணப்பிக்காததால், நிராகரிக்கப்படுகிறது, 31.12.2007, நன்றி ஐயா. கா. சரவணக்குமார்

https://drive.google.com/file/d/1da6YF--5dULeKEoNFglx3F0Wd7zdWoZD/view?usp=sharing

1 comment: