28/06/2020

6297 - கருணை அடிப்படையில் பணியில் அமர்த்தப்படுபவர், 8-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவராகவும், 40 வயதுக்குள்ளும் இருக்க வேண்டும், பொ. ப. து, 29.05.1994, நன்றி ஐயா. கா. சரவணக்குமார்

https://drive.google.com/file/d/1bFnWji6KY5Nm6xneO5CQHcAOVEBfd6xe/view?usp=sharing

1 comment: