08/01/2016

4657 - மனுதாரர் கோருவது போல், அவரையும், அவர் தரப்பு சாட்சிகளையும், புகார் மனுவின் சாட்சிகளையும் விசாரித்து, அந்த விசாரணையின் விவரங்களை வழங்கிட வேண்டும், TNSIC, வழக்கு எண். 24729 / எப் / 2014 (43096 / 14), 15.06.2015

No comments:

Post a comment