02/02/2016

4840 - மின் இணைப்பு அளவீடு எடுக்க கணக்கீட்டு ஆய்வாளர் எந்த எந்த தேதிகளில் சென்றார்? மின் துண்டிப்பு நாள் முரண்பாடாக உள்ளது எதனால்? TNSIC, வழக்கு எண். 533004 / எப் / 2013, 05-01-2015

No comments:

Post a comment