15/02/2016

4959 - உரிமையியல் விசாரணை முறை சட்டம் 1908-ன் பிரிவு 24-ன் கீழ், வழக்கினை இடமாற்றம் செய்வது தொடர்பான தீர்ப்பு, இடமாற்றம் அசல் வழக்கு எண். 61 / 2015, 11-01-2016, முதன்மை மாவட்ட நீதிமன்றம், ஈரோடு

No comments:

Post a comment