15/02/2016

4961 - உரிமையும் அனுபவமும் இல்லாத நிலையில், எவ்வித முகாந்திரமும் இல்லாமல், உண்மைத்தன்மையை மறைத்து தாக்கல் செய்துள்ளதால், வாதிக்கு எவ்வித பரிகாரமும் கிடைக்கதக்கது அல்ல, ஓ. எஸ். 08 / 2008, 28-01-2016, கூடுதல் மாவட்ட உரிமையியல் நீதிமன்றம், அரியலூர்

No comments:

Post a comment