05/04/2017

5753 - காசோலை மோசடி வழக்கு சம்மந்தமாக பார்டி இன் பர்சன் ஆஜராவது தொடர்பாக தீர்ப்பு, Crl. Rev. P. No. 1509 of 2007, 22-08-2007, High Court, Kerala, நன்றி ஐயா. Saravanan Palanisamy

 As  long  as  there  is  no  request  before  court  that  the  power-of-attorney-holder  of  the 
complainant  (payee  or  holder-in-due-course)  should  be  permitted  to  conduct  the  prosecution 
without engaging a pleader or legal practitioner, there is no question of Sec. 302 Cr. P.C. coming 
into  operation  obliging  the  complainant himself  to  seek  permission  of  the  Court  to  allow  the 
power-of-attorney-holder to conduct the  prosecution

https://drive.google.com/file/d/0B5UMxA6DXC1wVzVady1aU2xSSnM/view?usp=sharing

No comments:

Post a comment