28/02/2020

6196 - உரிய ஆவணங்களுடன் தாக்கல் செய்தால், ஒரு / இரு நாட்களுக்கு சமையல் எரிவாய்வு இணைப்பு வழங்கப்படும், IOC, Chennai 24.02.2020, Thanks to Smt. Rajkumar Mallika

When the customer takes the cylinder directly from the distributor's office, the delivery charges Rs. 27.60/- will be reduced in the Refill Selling Price

https://drive.google.com/open?id=1gN-QeFlnbZzZifbEBqcJoE0LTQw0o4q6
https://drive.google.com/open?id=1-q9xRSO0wh_ATuWFeKbnCajrsD6FHFet
https://drive.google.com/open?id=1b7MSZdyFW5wFj70AD8duhh8NShfDHgn-

No comments:

Post a comment