04/06/2020

6267 - மனுதாரர் குறிப்பிட்டுள்ள புல எண்ணில் கள ஆய்வு செய்து, உட்பிரிவு செய்து, அவர் இடம் எது என்பதை ஆய்வு செய்து தகவல் வழங்க உத்தரவு, TNSIC, Case No. SA9250/B/17, C. No. 13337/18, 22.11.2018

https://drive.google.com/file/d/1kphZVM6BpnkSvZCFzdhCpz_q5QJY5791/view?usp=sharing

1 comment: